Menjador

Per qualsevol incidència, falta d’assistència o dubte us podeu adreçar a la Miriam. Posem a la vostra disposició un telèfon i una direcció de contacte:

Telèfon: 655 93 44 59

Adreça: menjadorescolaestel@gmail.com

Us preguem que poseu en còpia a l’Ampa. ampa@ampaestelmolins.cat

Equip de monitors

La coordinadora del menjador és Miriam.

Aquí estan els monitors del menjador, dividits per curs:

P3: Laura

P4: Anna Ma Esteban

P5:

Suport Infantil: Reyes

1er: Verónica Díaz

2n: Montse Aguado

3er: Marc Coll

4rt: Rocío Morilla

5é: Júlia Garcia

6é: Montse Pagès

Cuina: Juan Tomás i Lola Linares

Sobre Ziga-Zaga

És l’empresa que proporciona el servei de menjador de l’Estel. Inclou el servei de cuina i el monitoratge del migdia.

Ziga-Zaga és una entitat d’iniciativa educativa i social que porta a terme diferents projectes d’atenció a les persones. La seva activitat principal és oferir servei de menjador, acollida i extraescolars als diferents centres educatius.
Ziga-Zaga ofereix una selecció i elaboració de menús que garanteix, a més de la necessària aportació de nutrients, una educació alimentària, per la higiene i la salut dels infants. Els seus menús, aprovats per a professionals de la nutrició, s’ajusten a la necessitat de l’etapa i altres particularitats que es puguin donar per motiu de salut i/o cultura. Els productes amb els que es treballa són productes ecològics i de proximitat.

 

Normes d’utilització

Els dilluns, els nens/es de P-3, P-4 i P-5 han de portar cinc pitets dins una bossa de roba. Cada pitet utilitzat es retorna cada dia per rentar.
Els nens/es de P-3 i P-4 han de portar un coixí de llit petit amb coixinera i un llençol dins una bossa de roba.
Cada mes, es tornen el coixí i el llençol i es dóna una funda del llitet per rentar.
Els nens/es de 1r a 6è portaran dos tovallons dins una bossa de roba (un que utilitzaran de dilluns a dimecres, i l’altre de dimecres a divendres). El divendres se l’enduran cap a casa i els hauran de retornar el dilluns següent.
Tots els nens/es de P-5 a 6è hauran de portar un necesser marcat amb el nom, amb el raspall de dents i el dentífric, que s’enduran un divendres cada quinze dies a casa. L’hauran de retornar el dilluns següent net. Seria recomanable que el necesser fos reixat o de roba, ja que els altres no deixen transpirar i es posa la humitat als raspalls.

En cas que les monitores hagin d’administrar algun medicament als infants, caldrà lliurar a la coordinadora un paper del metge i una autorització dels pares o tutors on consti el nom del nen/a, el curs, el medicament, la quantitat i a quina hora s´ha de donar. ( Al nen/a que no porti l’autorització o la recepta de forma correcta no se li podrà administrar el medicament).
Caldrà portar un paper del metge en cas de que algun nen/a sigui al·lèrgic o intolerant a algun tipus d’aliment.
Si algun usuari del servei precisa menjar dieta o règim, el pares o tutors hauran de comunicar-ho a la secretaria; o que el nen/a ( si es gran) porti, a la secretaria, un full amb la signatura del pare/mare a on es demani el menú especial ( dieta o règim). ( Sense una d’aquestes premisses no es farà efectiva la petició).
Els infants que utilitzin el servei de menjador i que hagin de sortir al migdia hauran de dur una autorització signada pels pares o bé tutors, sinó no podran sortir.

Seguiment

Els alumnes de P3 i P4 tenen una agenda on s’indica si el nen/nena ha menjat i ha dormit.

L’equip de monitores es reuneix periòdicament per tal de valorar l’organització i fer el seguiment del grup d’infants. L’evolució d’aquests quedarà reflectida als informes que s’entreguen trimestalment (primària), semestralment (infantil).

Per concertar una entrevista amb qualsevol monitor:
Educació Infantil: s’haurà de trucar de 9:00h a 9:45 i l’entrevista tindrà lloc de 12h a 12:30h.
Educació Primària: s’haurà de trucar de 9:00h a 9:45 i l’entrevista tindrà lloc de 12:30h a 13:00h
La coordinadora de menjador és a l’escola de dilluns a divendres, de 7:45h a 10:00h i de 12:00 a 15:00, però l’horari d’atenció és de 9:00h a 9:45h

Quotes

Aquest curs 2016/2017, les quotes s’abarateixen respecte a l’any passat.  Es cobraran a mes vençut. Queden de la següent manera:

Preu del menú per dia de servei de menjador fix:
6,20 Euros per socis AMPA
Preu del menú per dia de servei de menjador fix de 2 a 4 dies per setmana:
6,40 Euros per socis AMPA
Esporàdic 6,70 Euros per socis AMPA
Absència de menjador es descomptarà a raó de 2,10 Euros per dia, sempre que s’hagi avisat a l’escola al matí (abans de les 9:30).

Es considera fix del servei aquell nen/a que el fa servir durant tota la setmana. També hi ha la modalitat de quedar-se fix de dos a 4 dies a la setmana (sempre els mateixos dies). La resta d’usuaris es consideren esporàdics.
En cas que el vostre fill sigui un usuari fix i no assisteixi a l’escola ( per malaltia o una altra causa) caldrà donar avís a secretaria a primera hora del matí. Si es fa així, no es cobrarà el menú d’aquell dia.
Igualment, l’alumne que es quedarà a dinar eventualment, cal que els pares avisin a la coordinadora de menjador el dia anterior.
Els alumnes fixes tindran sense necessitat d’avís previ pícnic els dies d’excursions. Cal omplir una butlleta de la primera circular com a renúncia del pícnic si no es vol aquesta opció. Aquesta butlleta s’ha d’entregar a principis de curs. En cas de renúncia de pícnic no es retorna el preu per dia de menjador.
El cobrament del servei es fa efectiu per domiciliació bancària i el realitza directament Ziga-Zaga. Com a novetat, aquest any es començaran a cobrar els rebuts a mes vençut, tal i com moltes famílies reclamaveu.

L’AMPA cobrarà a les famílies que facin servir el menjador de forma fixe 0,07 euros per menú, trimestralment i en concepte de manteniment.
Per donar d’alta a un nen/a a l’activitat de menjador es pot fer a través de la pàgina web en l’apartat de serveis.
Per donar de baixa un/a nen/a caldrà enviar un mail a ampa@ampaestelmolins.cat
Les altes i les baixes s’han d’avisar abans del dia 28 del mes anterior. També es pot donar de baixa a mig mes avisant amb una antelació d’una setmana i es retornarà el 50% de l’import.
Si els usuaris no tenen al dia els pagaments, Ziga-Zaga es reserva el dret d’admissió dels usuaris a l’activitat.
Per a que un/a nen/a pugui fer ús del servei de menjador esporàdicament, caldrà fer, amb antelació, un ingrés al compte número de La Caixa:
ES05 2100 0456 4602 0009 3320
La coordinadora de menjador bescanviarà a l’escola el resguard de l’ingrés per un tiquet vàlid per aquest servei.

 

Anuncis